Kentalis

Algemeen

Kentalis is een landelijke organisatie, gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs aan mensen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook aan mensen met ernstige spraak-/taalproblemen of autisme met problemen op het gebied van communicatie. Sommige mensen hebben een bijkomende beperking of motorische problemen. Sommigen hebben een andere thuistaal. Voor al deze mensen zetten wij ons met hart en ziel in. Uiteraard zijn wij er ook voor hun omgeving: ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.

Communicatie is belangrijk. Het zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de maatschappij. Voor mensen die niet goed kunnen horen of communiceren gaat meedoen niet altijd vanzelf. Zij ondervinden vaak grote gevolgen in hun dagelijkse leven: in het contact met anderen, bij het vinden en uitwisselen van informatie, bij het vinden van geschikt werk en bij het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Kentalis brengt samen met hen de hulpvraag in kaart en geeft advies, behandeling, begeleiding en onderwijs op maat. Hierbij werkt Kentalis samen met anderen. Kentalis deelt haar kennis met andere lokale zorg- of welzijnsinstellingen, gemeentelijke instanties, scholen en bedrijven. Zo ontstaan ketens van zorg.

Verspreid over het land telt Kentalis:

  • 18 scholen voor speciaal onderwijs;
  • 80 zorg- en diagnostieklocaties;
  • 7 audiologische centra;
  • ongeveer 6.000 leerlingen, van wie 2.800 ambulant worden ondersteund;
  • ongeveer 7.000 zorgcliënte;
  • ongeveer 15.000 audiologiepatiënten;
  • re-integratiebedrijf Werkpad met honderden cliënten.

Wat kan Kentalis voor u betekenen ?

Benieuwd wat Kentalis voor de burgers, werknemers, leerlingen of cliënten binnen uw gemeente, school, bedrijf of organisatie kan betekenen?

Aanbod

1.   Onderzoek, diagnose en advies

Communicatie is afhankelijk van een heleboel factoren. Daarom is het belangrijk nauwkeurig te onderzoeken waarom iemand niet goed praat, hoort of contact maakt. Hoe is het gesteld met gehoor en zicht? Met spreken en taalvaardigheid? Is er wel sprake van een taalachterstand of gaat het om een achterstand in de algemene ontwikkeling? Zijn er misschien lichamelijke of medische problemen? En hoe zit het met de situatie thuis, op school of op het werk? Kentalis heeft gespecialiseerde audiologische centra om een vraag of probleem scherp in beeld te brengen en een passende oplossing te bieden. Een logopedist, een psycholoog, een (ortho)pedagoog, een audioloog…in teamverband stellen zij een diagnose en stellen een deskundig en praktisch advies op maat op, dat met de klant, ouders of verzorgers wordt besproken.

2.   Behandeling en begeleiding

Behandelgroep peuters en kleuters met spraak-/taalproblemen.
Groepsgewijs en individueel leren kinderen van twee tot en met vier jaar beter praten en zich uiten. Ook leren ze beter omgaan met anderen. Daarbij werken we intensief samen met ouders. Samen kijken we naar verbeteringen in de omgang en opvoeding.

Training, therapie en revalidatie

Niet goed kunnen horen of communiceren leidt vaak tot allerlei problemen. Dan kan een therapie of training helpen. Bijvoorbeeld: logopedie, speltherapie, faalangstreductie- of sociale vaardigheidstraining, of begeleiding bij het omgaan met een cochleair implantaat. Er zijn aparte trainingen voor mensen die op latere leeftijd doofblind worden, gericht op zo zelfstandig en sociaal mogelijk leven.

Dagbehandeling

Kinderen en volwassen met een auditieve en/of communicatieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperking kunnen bij ons terecht voor dagbehandeling. Schoolgaande kinderen kunnen baat hebben bij naschoolse dagbehandeling.

Wonen en logeren

(Tijdelijk) wonen kan in een internaatgroep of in een behandelvoorziening. Voor dove of doofblinde volwassen met een verstandelijke beperking is langdurig verblijf een optie. Jongeren kunnen begeleiding krijgen bij het zelfstandig leren wonen. Af en toe logeren is ook mogelijk.

Ouders, partners en begeleiders

Kentalis biedt cursussen voor ouders, partners en begeleiders aan. Om meer te weten te komen over de mogelijkheden, beperkingen en communicatiewijze van hun kind of partner of om gebarentaal te leren. Ook is gezinsbegeleiding mogelijk of intensieve hulp bij een crisissituatie.

3.   Onderwijs

Advies voor leerkrachten en begeleiders

Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers kunnen bij Kentalis terecht met vragen over een leerling die moeite heeft met horen, spreken of taal. Zij krijgen per telefoon een deskundig antwoord of kunnen een consultatie op locatie aanvragen.

Als een kind structurele begeleiding nodig heeft kunnen ouders een indicatie aanvragen voor ambulante begeleiding (ondersteuning van leerling en leerkracht op een reguliere school) of speciaal onderwijs.

Speciaal (voortgezet) onderwijs of ambulante begeleiding

Onze scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs bieden een veilige en overzichtelijke omgeving waar leerlingen professionele begeleiding en zorg op maat krijgen. In kleine groepen of individueel. Kinderen krijgen de lesstof op een aangepaste manier aangeboden. Alle scholen beschikken over moderne apparatuur en maken gebruik van de Nederlandse Gebarentaal of van Nederlands ondersteund met gebaren. Onze ambulante dienstverlening biedt kinderen ondersteuning op reguliere scholen voor basis-, voortgezet of beroepsonderwijs. Met ingang van de wet Passend Onderwijs in 2014 zal in de financiering en werkwijze een en ander veranderen. Uitgangspunt blijft dat kinderen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die bij hen past.

4.   Werk

Werk en dagbesteding

Werkpad, het re-integratiebedrijf van Kentalis, kan mensen ondersteunen bij het vinden van een passende baan en bij communicatie met collega’s op het werk. Ook geeft Werkpad advies en voorlichting aan werkgevers en collega’s. Kentalis biedt daarnaast verschillende vormen van passende dagbesteding, afhankelijk van de vraag. De manier van begeleiden en de communicatie zijn aangepast aan mensen met problemen in horen of communiceren en een verstandelijke beperking.

5.   Consultatie

Advies voor awbz-instellingen

AWBZ-instellingen kunnen een beroep doen op Kentalis voor screening, dossieronderzoek en rapportage. Wordt er bijvoorbeeld getwijfeld aan de zorginzet voor een cliënt met gehoorproblemen? Of is het niet duidelijk of een bewoner gesproken taal wel goed begrijpt? Kentalis kan dossieronderzoek doen, een cliënt screenen op gehoorproblemen en adviseren.

6.  Kennis delen

Onderzoek en kennis delen

Kentalis heeft een aparte afdeling voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie over horen en communicatie. Voor wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling werken we nauw samen met universiteiten en hogescholen. Drie hoogleraren zijn aan Kentalis verbonden. Wetenschappelijke kennis zetten we direct om in verbeteringen in de praktijk van de zorg, onderwijs en diagnostiek. Via kennisuitwisseling, scholing, publicaties, lezingen en congressen delen we onze kennis. We werken daarbij nauw samen met nationale en internationale partners.

Voor wie

Doofblind

Doofblind betekent: niet (goed) horen en zien. Mensen met doofblindheid hebben daardoor grote moeite met communiceren, informatie opnemen en zich voortbewegen. Het heeft gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling en de deelname aan het sociale en maatschappelijke leven. Als beide zintuigen niet goed werken, ben je veel meer afhankelijk van andere zintuigen zoals reuk, smaak en vooral tast. Bij Kentalis leren mensen met doofblindheid deze zintuigen zo goed mogelijk gebruiken.

Doof

Doofheid heeft gevolgen voor de communicatie met anderen, het leerproces en het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Dove mensen nemen de wereld om zich heen hoofdzakelijk visueel waar. We streven ernaar het horen te verbeteren tot het maximaal haalbare door bijvoorbeeld het aanmeten van hoorapparatuur, het laten inbrengen van cochleaire implantaten en het stimuleren van hooropvoeding. Ook dan kunnen de meeste dove mensen gesproken taal niet volledig horen. Daarom wordt informatie vaak ook visueel aangeboden, bijvoorbeeld via Nederlandse Gebarentaal of met ondersteunende gebaren, foto’s en picto’s.

Slechthorend

Mensen die slecht horen hebben moeite met gesproken taal. Ze kunnen gesproken taal of andere geluiden via het gehoor waarnemen, al dan niet ondersteund door hulpmiddelen als hoorapparatuur. Gehoorverlies kan van invloed zijn op de leerontwikkeling en het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Het kost ook veel energie, omdat een slechthorende zich erg moet concentreren op het geluid dat wordt gehoord.

Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden

Mensen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden ervaren vaak problemen op sociaal en maatschappelijk gebied. Het gaat hier niet om problemen als stotteren, dyslexie of een taalachterstand als gevolg van een andere moedertaal. Mensen met ernstige spraak- en taalproblemen begrijpen bijvoorbeeld wel wat anderen zeggen, maar kunnen zelf niet duidelijk maken wat ze bedoelen. Anderen hebben ook moeite met het begrip van woorden of met luisteren en lezen. Verder kan het tegelijkertijd verwerken van verschillende soorten informatie lastig zijn. Sommige mensen hebben daarnaast een lichamelijke of verstandelijke beperking of een vorm van autisme. Als het communicatieprobleem op de voorgrond staat biedt Kentalis hulp.

Autisme

Mensen met autisme hebben grote moeite om te begrijpen wat ze zien, horen, ruiken en voelen, omdat hun hersenen anders functioneren. Ze kunnen zich vaak moeilijk inleven in anderen en doorzien sociale situaties niet of beperkt. Ook is de non-verbale communicatie anders, zoals het maken van oogcontact en het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen en gebaren. Dit maakt het leggen van contact lastiger. Verder zien mensen met autisme vaak niet spontaan de samenhang tussen de betekenis van een woord in zijn context, omdat ze in details waarnemen. Hierdoor nemen ze de betekenis van taal soms té letterlijk of geven ze er een andere uitleg aan. Moeilijkheden in het communiceren met anderen en het uiten van gevoelens kunnen leiden tot misverstanden en tot gevoelens van frustratie en onbegrip. Soms wordt dit zichtbaar door angstig en agressief gedrag.

Versie: juni 2013 Code: FS002aK130605
Bron: Kentalis